เจาะข้อดีการประชุม APEC ไทยได้อะไรจากการเป็นเจ้าภาพ?

การประชุม APEC ย่อมาจาก Asia-Pacific Economic Cooperation เป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเสรีการค้าและการลงทุน และการร่วมมือในด้านมิติสังคมและการพัฒนาด้านอื่น ๆ ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ.2532 ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 21 เขตเศรษฐกิจ เช่น สหรัฐอเมริกา จีน แคนาดา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ รัสเซีย และไทย มีประชากรรวมกว่า 2,900 ล้านคน และมี GDP รวมกันกว่า 53 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ 1,700 ล้านล้านบาท

และในปี 2022 ที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพการประชุม APEC นอกจากจะได้แสดงศักยภาพในการจัดการประชุมระดับโลกแล้ว เรายังได้รับประโยชน์อีกหลายประการด้วยกัน ได้แก่

 

  1. ปฏิรูปและยกระดับมาตรฐานเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ทันสมัยและมีความเป็นสากลมากขึ้น
  2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาครัฐและภาคเอกชน เสริมสร้างศักยภาพให้ผู้ประกอบการธุรกิจทุกขนาดของไทยเข้าสู่ระบบการค้าระดับโลกได้
  3. ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ โดยเฉพาะในภาคการเดินทาง การท่องเที่ยว และธุรกิจบริการ ส่งผลให้เกิดการกระจายรายได้ให้ประชาชนในวงกว้าง
  4.  ลดข้อจำกัดและอุปสรรคทางการค้าระหว่างเขตเศรษฐกิจ พัฒนาระบบเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้า และสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับเขตเศรษฐกิจ APEC
  5. แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับประเทศอื่น ๆ ในเขตเศรษฐกิจเดียวกัน ถ่ายทอดเทคโนโลยี และเป็นโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ที่มากขึ้น
  6. ลดความเหลื่อมล้ำเพื่อการพัฒนาที่ครอบคลุมและยั่งยืน แสดงความพร้อมในการปรับตัวและความสามารถในการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจไทย
  7. เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการในด้านอื่น ๆ ตามมา เช่น การศึกษา วิทยาศาสตร์ พลังงาน สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  8. เป็นช่องทางในการผลักดันท่าที ส่งเสริม และป้องกันผลประโยชน์ของไทยในเวทีระหว่างประเทศ ได้ร่วมกำหนดนโยบายและมาตรฐานประเด็นใหม่ ๆ ของบริบทโลก